Untitled Document

 กำหนดการ

 


กำหนดการ
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๑๐
“การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้”
(Knowledge Management to Learning Organization : KM to LO)
ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ณ โรงแรม เอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี

 

วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐
๑๓.๐๐-๑๗๐๐ น.         - จัดแสดงผลงานนิทรรศการและโปสเตอร์นำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี
                       “การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้”
                       (Knowledge Management to Learning Organization : KM to LO)

วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.        - ลงทะเบียน
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.        - การแสดงต้อนรับ
                      - VTR  “๑ ทศวรรษ การจัดการความรู้ราชมงคล”
                      - กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดย ผศ.อารมย์  ตัตตะวะศาสตร์
                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
                      - กล่าวเปิดงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานโครงการในพระราชดำริ
                       โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ น.        - ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติ เยี่ยมชมนิทรรศการ          
๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ น.        - บรรยายพิเศษ เรื่อง “Social Enterprise” โดย ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์
๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น.        - นาเสนอวารสารบริการวิชาการ “ราชมงคลเพื่อสังคม” โดย รศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.        - รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น.        - บรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาคนสู่ Thailand ๔.๐” โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
๑๔.๔๕-๑๖.๑๕ น.        - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “๑ ทศวรรษ การจัดการความรู้ ๙ ราชมงคล+๒ สถาบัน ตามรอยพ่อ”  โดย มทร.พระนคร มทร.ตะวันออก สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
                      สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๑๖.๑๕-๑๘.๑๕ น.        - การนาเสนอผลงานภาคบรรยายของอาจารย์และบุคลากร “การจัดการความรู้ สู่องค์กรแห่งการเรียนรูู้้”
                      - การนาเสนอผลงานภาคบรรยายของนักศึกษา “นวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชน”
                      - ชมผลงานภาคโปสเตอร์ และร่วมให้คะแนน        

๑๘.๑๕-๒๐.๐๐ น.        - รับประทานอาหารเย็น และงานเลี้ยงต้อนรับ ชมการแสดงบนเวที/การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

วันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๐๙๐๐-๑๒.๐๐น.          - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี
                      “ชุมชนนักปฏิบัติ” จำนวน ๗ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ประกอบด้วย
                      CoP ๑ การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต : ๑ ทศวรรษ การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ
                      CoP ๒ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ : การค้นหาหัวข้อวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เชิงบูรณาการเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์
                      CoP ๓ การบริการวิชาการ : การบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง
                      CoP ๔ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน
                      CoP ๕ การบริหารจัดการ : การนำองค์ความรู้สู่การพัฒนาองค์กร
                      CoP ๖ การประกันคุณภาพการศึกษา : QA เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
                      CoP ๗ การพัฒนานักศึกษา : การพัฒนานักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.        - รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐-๑๘.๐๐ น.        - เข้าเยี่ยมชมศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง (CoP ๑, ๔, ๕, ๖, ๗)
                      - เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (CoP ๒, ๓)
๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.        - รับประทานอาหารเย็น

วันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น.        - สรุปผล และนาเสนอกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี
                      “ชุมชนนักปฏิบัติ” จานวน ๗ ชุมชน
๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.        - พิธีมอบรางวัลการนาเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี
                      - พิธีมอบของที่ระลึกและประกาศนียบัตร
                      - การแสดงพิธีปิด โดย สถาบันการพลศึกษา
                      - พิธีปิด และพิธีการส่งมอบการเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.        - รับประทานอาหารกลางวัน

 

หมายเหตุ    (๑) พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๐๐-๑๐.๑๕ น. และเวลา ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น.
(๒) กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม