Untitled Document

 วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

 

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน


- เงินผลประโยชน์(สมทบกลาง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
- เลขที่บัญชี 208-0-55482-4
- ประเภทบัญชี บัญชีออมทรัพย์
- ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีราชา
** พร้อมทั้งส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินมายัง สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

หรือ Login เข้าสู่ระบบเพื่อ แจ้งโอนเงิน

** ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้ที่ เมนู ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน > รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

หมายเหตุ : ภายหลังการชำระเงิน จะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ