ขั้นตอนการแก้ไขบทความเพื่อจัดทำเล่มผลงานฉบับเต็ม

    1.        เจ้าภาพจะส่งบทความที่ต้องแก้ไขกลับคืนให้เจ้าของผลงานทาง E-mail ขอให้เจ้าของผลงานดำเนินการแก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และส่งไฟล์ผลงานที่แก้ไขแล้วกลับมายังเจ้าภาพ ทาง E-mailสำนักงานประกันคุณภาพ มทร.ตะวันออก rmutto_qa@rmutto.ac.th ภายในวันที่ 23 มกราคม 2560

    2.       เจ้าภาพจะรวบรวมไฟล์บทความที่แก้ไขแล้วเพื่อจัดทำเล่มบทความแนวปฏิบัติที่ดีฉบับเต็ม และซีดีผลงาน สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการของเครือข่ายการจัดการความรู้ต่อไป