ขั้นตอนการจัดทำโปสเตอร์ผลงาน

    1.       ให้เจ้าของผลงานที่ส่งบทความแนวปฏิบัติที่ดีทุกเรื่องดำเนินการจัดทำไฟล์โปสเตอร์ โดยมีรายละเอียดของขนาดโปสเตอร์  รูปแบบ และองค์ประกอบ ตามที่กำหนดในคำแนะนำการเตรียมโปสเตอร์

    2.       กำหนดส่งไฟล์โปสเตอร์ที่จัดเตรียมแล้วตามข้อ 1 ภายในวันที่ 16 มกราคม 2560 ทาง เวป kmtolo.rmutto.ac.th > หัวข้อ ส่งบทความ > เข้าสู่ระบบ > จัดการผลงาน >เลือกแก้ไข >เลือกไฟล์โปสเตอร์ผลงาน > ทำการบันทึกเพื่อยืนยัน จะเสร็จสิ้นการส่งไฟล์โปสเตอร์ เจ้าภาพจะดำเนินการจัดพิมพ์และนำไปจัดนิทรรศการในขั้นตอนต่อไป

    หมายเหตุ : เจ้าของผลงานสามารถจัดทำโปสเตอร์ได้เลยโดยยังไม่ต้องรอการแก้ไขบทความ