คำแนะนำในการเตรียมโปสเตอร์

  1.       โปสเตอร์ขนาด 60 x 93 ซม.

           

  2.       ควรประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้  ชื่อเรื่อง : ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

  ชื่อ – สกุล  ตำแหน่ง  และหน่วยงานผู้เขียน : ภาษาไทยเท่านั้น

  บทนำ ชี้ให้เห็นความสำคัญของเรื่องที่ดำเนินกิจกรรม เขียนให้สั้น กระชับ โดยอาจรวมวัตถุประสงค์การดำเนินงานในเรื่องที่นำเสนอ

  วิธีการดำเนินงาน

  อธิบายวิธีดำเนินโครงการให้เห็นขั้นตอน กระบวนการ ระบุและอธิบายการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ (KM tools) อย่างไร รวมทั้งขอบเขตของการดำเนินงานอย่างชัดเจน ในลักษณะที่หากมีผู้อื่นต้องการในลักษณะเดียวกันสามารถอ่านและนำไปปฏิบัติได้

            ผลการดำเนินงาน

  อธิบายผลที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรม ไม่มีการแสดงความคิดเห็นในส่วนนี้ อาจมีภาพประกอบและ/หรือมีแผนภูมิตาราง

  สรุป อ้างอิง และอธิบายให้เห็นว่าผลการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้นำไปใช้ประโยชน์หรือมีแนวทางในการนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงตนเอง หรือกระบวนการปฏิบัติในองค์กร รวมทั้งเสนอแนะขั้นตอนการทำงานในขั้นต่อไปเพื่อต่อยอดในอนาคต

            กิตติกรรมประกาศ : (ถ้ามี)

  สำหรับผู้ช่วยเหลืองานวิจัยหรือการเตรียมเอกสาร (แต่มิได้เป็นผู้ร่วมงาน) แหล่งทุน หน่วยงาน หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม  เอกสารอ้างอิง : เขียนตามรูปแบบของการเตรียมต้นฉบับ อนุโลมให้ใช้ตัวอักษรขนาดเล็กกว่าปกติได้

  3.       ไม่เป็นการตัด (cut) จากต้นฉบับมาแปะ (paste) ลงในโปสเตอร์ ควรเรียบเรียงโดยย่อจาก ต้นฉบับลงในโปสเตอร์ มีข้อความ ตารางและภาพประกอบตามความเหมาะสม

  ดาวน์โหลดไฟล์โปสเตอร์ตัวอย่างคลิ๊ก..