กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี

  “ชุมชนนักปฏิบัติ” จำนวน 7 ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ประกอบด้วย

   

  CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต : 1 ทศวรรษ การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ

  คำนิยาม : การส่งเสริม พัฒนา นักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมาและแนวทางในอนาคต

   

  CoP 2 การวิจัยและงานสร้างสรรค์ : การค้นหาหัวข้อวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เชิงบูรณาการเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์

  คำนิยาม : เทคนิค/แนวทางในการค้นหาหัวข้อวิจัยซึ่งเป็นงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่เป็นการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน และ/หรือการบริการวิชาการ และ/หรือศิลปวัฒนธรรม

  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์  ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม       มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏขัดเจนถึงการนำไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจนตามวัตถุประสงค์และ/หรือได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

   

  CoP 3 การบริการวิชาการ : การบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง

  คำนิยาม : การบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง คือ กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สังคมภายนอกสถาบันการศึกษา หรือเป็นการบริการที่จัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกมาใช้บริการ เพื่อพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเมื่อดำเนินการแล้ว มีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่าง ๆ หรือทำให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพของตนเอง

   

  CoP 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน

  คำนิยาม : การดำเนินการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนเพื่อความยั่งยืน

   

  CoP 5 การบริหารจัดการ : การนำองค์ความรู้สู่การพัฒนาองค์กร

  คำนิยาม : เป็นการบริหารจัดการเพื่อนำความรู้จากกระบวนการจัดการความรู้ หรือจากแหล่งความรู้ไปให้ผู้ใช้เพื่อทำให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานและเกิดการพัฒนาองค์กร

   

  CoP 6 การประกันคุณภาพการศึกษา : QA เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  คำนิยาม : การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกด้าน อาทิด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านบริหารวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรมและด้านการบริหารจัดการ ในการนี้หน่วยงานสามารถพิจารณาแนวปฏิบัติที่ดีจากผลงานหรือการดำเนินงานประกันคุณภาพที่ส่งผลหรือสะท้อนคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม

   

  CoP 7 การพัฒนานักศึกษา :  การพัฒนานักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา

  คำนิยาม  :   1. กลยุทธ์การจัดบริการที่มุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา

                          2.  กลยุทธ์ด้านวิชาการเพื่อการเรียนรู้ที่เต็มศักยภาพของนักศึกษาพิการ

                          3.  กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน การมีส่วนร่วม การจัดกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับ นักศึกษาพิการ