ดาวน์โหลด


  1. ดาวน์โหลดไฟล์กำหนดการโครงการ

  2. ดาวน์โหลดไฟล์โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้

  3. ดาวน์โหลดไฟล์คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายการจัดการความรู้

  4. ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารวารสารบริการวิชาการ “ราชมงคลเพื่อสังคม” โดย รศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส

  5. ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเรื่อง “การพัฒนาคนสู่ Thailand ๔.๐” โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร

  6. ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารสรุปผลและนำเสนอกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 7 CoP(2_02_60)

  7. รายงานผลการดำเนินงาน โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 10