ข่าว การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2559


การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ครั้งที่ 1/2559

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559  

ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2  อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

11/29/2559