ข่าว การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2/2559


การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ครั้งที่ 2/2559

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  

ณ ห้องประชุมภูวนารถ ชั้น 3  อาคาร 9

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

11/29/2559