ข่าว ขอเชิญส่งบทความนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้


ขอเชิญส่งบทความนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ ครั้งที่ ๑๐
“การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้” (Knowledge Managernent to Learning Organization : KM to LO)
 
เริ่มส่งบทความตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 พฤศจิกายน 2559
 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี“ชุมชนนักปฏิบัติ” จำนวน 7 ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) : CLICK
ส่งบทความผ่านทางเว็บไซต์ :qa.rmutto.ac.th/portfolio_km
คำแนะนำในการเตรียมโปสเตอร์  CLICK
รูปแบบการนำเสนอและองค์ประกอบประเด็นการเขียนบทความสำหรับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน CLICK
รูปแบบการนำเสนอและองค์ประกอบประเด็นการเขียนบทความสำหรับนักเรียนและนักศึกษา CLICK
 
 
สอบถามรายละเอียด
ได้ที่สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
โทร 038-358209
11/18/2559