ข่าว พิธีปิด และพิธีการส่งมอบการเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป


วันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น.        - สรุปผล และนาเสนอกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี
                      “ชุมชนนักปฏิบัติ” จานวน ๗ ชุมชน
๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.        - พิธีมอบรางวัลการนาเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี
                      - พิธีมอบของที่ระลึกและประกาศนียบัตร
                      - การแสดงพิธีปิด โดย สถาบันการพลศึกษา
                      - พิธีปิด และพิธีการส่งมอบการเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.        - รับประทานอาหารกลางวัน

ดูภาพบรรยากาศคลิ๊ก...

02/03/2560