ข่าว พิธีเปิดงานโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่ ๑๐ “การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้”


โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๑๐ 
“การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้” 
(Knowledge Management to Learning Organization : KM to LO)
ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ณ โรงแรม เอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี

กล่าวเปิดงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานโครงการในพระราชดำริ 
โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 

ดูภาพบรรยากาศคลิ๊ก...

01/31/2560