Untitled Document


เข้าสู่ระบบเพื่อ แจ้งโอนเงิน และเข้าร่วม CoP
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๑๐
“การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้”
(Knowledge Management to Learning Organization : KM to LO)
ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ณ โรงแรม เอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี

Username
Password