Untitled Document

 รายละเอียดโครงการ

 

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๑๐
“การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้”
(Knowledge Management to Learning Organization : KM to LO)
ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ณ โรงแรม เอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี

๑.  หลักการและเหตุผล
สถาบันอุดมศึกษาจะก้าวไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ พันธกิจ เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ได้จะต้องมีการดำเนินการบริหารจัดการองค์ความรู้ที่วิเคราะห์แล้วว่ามีความจำเป็นต่อการขับเคลื่อนสถาบันให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดขึ้น จากการที่ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน สถาบันการศึกษาจึงต้องรองรับการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงและประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันมากยิ่งขึ้น ควรจะต้องมีความพร้อมและบริหารจัดการองค์ความรู้ที่มีเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
เครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๙ แห่ง รวมทั้งสถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (RMUT KM +๒) จึงจัดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขึ้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ของบุคลากรระหว่างเครือข่ายและผู้สนใจ โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีและปัจจัยความสำเร็จ และใช้ในการพัฒนาการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน.  วัตถุประสงค์
๒.๑   เพื่อพัฒนาบุคลากรในเครือข่ายการจัดการความรู้และผู้สนใจ โดยการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีและปัจจัยความสำเร็จ
๒.๒   เพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมในการพัฒนามหาวิทยาลัย/สถาบัน ในเครือข่ายมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

 

. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รวมทั้งสถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (RMUT KM +๒) โดยมีเจ้าภาพหลัก คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมกับ สถาบันการพลศึกษา

 

 

. กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๔๐๐ คน ประกอบด้วย
๔.๑   สมาชิกเครือข่ายการจัดการความรู้ มทร.+๒ จำนวน ๒๗๕ คน
(จำนวน ๙ มทร. และ ๒ สถาบัน แห่งละ ๒๕ คน) ได้แก่
— มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
— มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
— มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
— มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
— มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
— มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
— มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
— มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
— มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
— สถาบันการพลศึกษา
— สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๔.๒   และบุคคลภายนอก จานวน ๑๒๕ คน

 

.  กิจกรรม ประกอบด้วย
๕.๑   การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “Thailand ๔.๐”
๕.๒   เวทีเสวนาวิชาการ “๑ ทศวรรษ การจัดการความรู้ราชมงคล”
๕.๓   กิจกรรมการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี ของอาจารย์และบุคลากร “การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้”
๕.๔   กิจกรรมการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี ของนักศึกษา “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน”
๕.๕   กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ” จำนวน ๗ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ได้แก่
CoP ๑ การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต : 1 ทศวรรษ การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ
CoP ๒ การวิจัยและงานสร้างสรรค์ : การค้นหาหัวข้อวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เชิงบูรณาการเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์
CoP ๓ การบริการวิชาการ : การบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง
CoP ๔ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน
CoP ๕ การบริหารจัดการ : การนำองค์ความรู้สู่การพัฒนาองค์กร
CoP ๖ การประกันคุณภาพการศึกษา : QA เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
CoP ๗ การพัฒนานักศึกษา : การพัฒนานักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา

๕.๖   นิทรรศการ
๕.๖.๑   นิทรรศการแสดงผลงาน “๑ ทศวรรษ การจัดการความรู้ราชมงคล” จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมกับ สถาบันการพลศึกษา
๕.๖.๒   โปสเตอร์นำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี “การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้”

 

. ระยะเวลาดำเนินการ
ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

 

. สถานที่ดำเนินการ
ณ โรงแรม เอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี

 

. งบประมาณ
เงินงบประมาณดำเนินการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง และ ๒ สถาบัน รวมทั้งสิ้น ๑๑ แห่งๆ ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

 

. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑   บุคลากรในองค์กรตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการความรู้ เกิดการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
๙.๒   ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้ ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใน/ภายนอกองค์กร
๙.๓   เป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร

 

๑๐.     การประเมินผล
ประเมินผลจากแบบสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ