Home | Corlate

ข่าวประกาศ

ข่าวทั้งหมด

ประมวลภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

วีดีทัศน์

  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (CoP)

  “ ชุมชนนักปฏิบัติ ” จำนวน 7 ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ประกอบด้วย
        CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต : 1 ทศวรรษ การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ
        CoP 2 การวิจัยและงานสร้างสรรค์ : การค้นหาหัวข้อวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เชิงบูรณาการเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์
        CoP 3 การบริการวิชาการ : การบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง
        CoP 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน
        CoP 5 การบริหารจัดการ : การนำองค์ความรู้สู่การพัฒนาองค์กร
        CoP 6 การประกันคุณภาพการศึกษา : QA เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
        CoP 7 การพัฒนานักศึกษา : การพัฒนานักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา